heit&mem

Wy binne twa freondinnen

Wy binne twa freondinnen

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Wy binne twa freondinnen
En wy sjonge
Wy dogge tegearre o sa’n soad
Wy binne twillingen
Wy boartsje
Wy diele
Sy fynt my leaf
En ik fyn har leaf

Nienke Jagersma