heit&mem

Wy binne tankber foar it libben fan ús mem, ien út tûzen. Sy hat in protte minsken goeddien. Yn de âldens fan 85 jier is sy no by ús wei gien.

Wy binne tankber foar it libben fan ús mem, ien út tûzen. Sy hat in protte minsken goeddien. Yn de âldens fan 85 jier is sy no by ús wei gien.

Joukje de Jong 9 november 2016

Wy binne tankber foar it libben fan ús mem, ien út tûzen. Sy hat in protte minsken goeddien. Yn de âldens fan 85 jier is sy no by ús weigien.