heit&mem

Wy binne ferbjustere, mar it is wier: ús leave mem en beppe is der net mear.

Wy binne ferbjustere, mar it is wier: ús leave mem en beppe is der net mear.

Joukje de Jong 9 november 2016

Wy binne ferbjustere, mar it is wier: ús leave mem en beppe is der net mear.