heit&mem

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe,
want wy hawwe in lytse poppe.
Mar fan allegear bin ik it measte op’t skik
want syn grutte broer, dat bin ik!