heit&mem

Wûnder

Wûnder

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do bist kommen yn ús libben
weve ûnder memmehert.
Wûnderlik ta wêzen wurden,
wy ferstean dit wûnder net.