heit&mem

Wolst net ferjitte (namme) as it efkes kin?

Wolst net ferjitte (namme) as it efkes kin?

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Wolst net ferjitte (namme) as it efkes kin?
Dat ik op (bertedatum) de widze yngongen bin?