heit&mem

Wolkom Riekje op ‘e skoalle

Wolkom Riekje op ‘e skoalle

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Wolkom Riekje op ‘e skoalle
Wolkom Riekje op ‘e dyk
Altyd nocht oan alle boartsjen
Altyd fleurich, altyd kwyk.