heit&mem

Wês jimmer fleurich, wol te moed.

Wês jimmer fleurich, wol te moed.

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Wês jimmer fleurich, wol te moed.
Want, o, dat docht it hert sa goed.
In golle laits, in fleurich sin,
is it beste wat ik dy winskje kin.