heit&mem

Wês gol en ienfâldich

Wês gol en ienfâldich

Sietske Zwart 15 december 2014

Wês gol en ienfâldich
doch altyd dyn bêst.
Wês troch dyn dieden
nimmen te lêst.

Oprjochtens en súv’rens
faaks net sa te sjen.
Bin’ dingen yn’t libben
fan wearde myn bern.