heit&mem

Wês as in lamke dat boartet,

Wês as in lamke dat boartet,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Wês as in lamke dat boartet,
en springt yn it sinneljocht.
Mar wol by de Heare bliuwe
Hy hat dy al jong socht.
Lit Hy dyn Hoeder wêze,
en hear mar nei Syn stim.
Dan silsto net ferdwale
Hy ropt… dus folgje Him.