heit&mem

Wat in minsken, withoefolle blommen, in protte kaarten, in hiel soad stipe. It gemis sil altyd bliuwe, mar de bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan ús prachtige dochter en leave suster …. hawwe ús tige goeddien. Us oprjochte tank dêrfoar.

Wat in minsken, withoefolle blommen, in protte kaarten, in hiel soad stipe. It gemis sil altyd bliuwe, mar de bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan ús prachtige dochter en leave suster …. hawwe ús tige goeddien. Us oprjochte tank dêrfoar.

Joukje de Jong 9 november 2016

Wat in minsken, withoefolle blommen, in protte kaarten, in hiel soad stipe. It gemis sil altyd bliuwe, mar de bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan ús prachtige dochter en leave suster …. hawwe ús tige goeddien. Us oprjochte tank dêrfoar.