heit&mem

Wat helpt dy it skinen fan de sinne,

Wat helpt dy it skinen fan de sinne,

Sietske Zwart 15 december 2014

Wat helpt dy it skinen fan de sinne,
as’t tsjuster is yn dy fan binnen,
Wat hindert dy de tsjusternis,
as’t ljocht yn dy fan binnen is.