heit&mem

Wat ha ik in wille,

Wat ha ik in wille,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Wat ha ik in wille,
no’t ik in ferske
yn dit boekje skriuwe mei.
In printsje ha ik krigen,
it ferske lient.
Alles is fan herte miend.
Myn heilwinsk ta beslút,
libje lang en lokkich.
No is myn ferske út.