heit&mem

Wat? Blomkoal? Earrebarre?

Wat? Blomkoal? Earrebarre?

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wat? Blomkoal? Earrebarre?
Ach, welnee!
Heit en mem hawwe yn it hea west.
Fandêr datsto hjir no bist!