heit&mem

Want wy fiere hjoed de leafde,

Want wy fiere hjoed de leafde,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Want wy fiere hjoed de leafde,
en de leafde dat bisto…