heit&mem

Waarmte

Waarmte

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Lit dyn libben wêze
lykas de sinne,
mei leafde, lok en
waarmte om dy hinne!