heit&mem

Út langstme en leafde

Út langstme en leafde

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Út langstme en leafde
Berne út ’e memmeskoat
Leit no in lytse poppe yn ús hannen
At we dy sa sjogge
Bysûnder, lyts en tear
Kinne we allinnich noch flústerje:
Tank Jo Hear