heit&mem

Us unike heit en pake is hinnegien. Wy binne ferbjustere en drôvich, mar hy sil altyd by ús bliuwe troch de ûnferjitlike yndruk dy’t er efterlitten hat.

Us unike heit en pake is hinnegien. Wy binne ferbjustere en drôvich, mar hy sil altyd by ús bliuwe troch de ûnferjitlike yndruk dy’t er efterlitten hat.

Joukje de Jong 9 november 2016

Us unike heit en pake is hinnegien. Wy binne ferbjustere en drôvich, mar hy sil altyd by ús bliuwe troch de ûnferjitlike yndruk dy’t er efterlitten hat.