heit&mem

Us sinnestriel – 2

Us sinnestriel – 2

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do bist in maitiidswûnder,
in blomke fan fluwiel.
Wy binne sa wiis mei dy,
do bist ús sinnestriel.