heit&mem

Us mem

Us mem

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Wy ha ús mem net echt ferlern,
dêrfoar joech sy ús tefolle.
Wat sy ús sei, bliuwe wy hearren.
Har stim sit ivich yn ús holle.

Wy komme har noch oeral tsjin,
yn wat wy dogge en yn wat wy litte.
se wie en bliuwt ús leave mem
wy sille har nea ferjitte.