heit&mem

Us leave mem en beppe is der net mear. Oan har ierdsk libben is troch in autoûngelok hommels in ein kommen. Wy binne ferslein.

Us leave mem en beppe is der net mear. Oan har ierdsk libben is troch in autoûngelok hommels in ein kommen. Wy binne ferslein.

Joukje de Jong 9 november 2016

Us leave mem en beppe is der net mear. Oan har ierdsk libben is troch in autoûngelok hommels in ein kommen. Wy binne ferslein.