heit&mem

Us leave mem, beppe en oerbeppe …., sûnt 8 jannewaris 1955 widdo fan …., is ynsliept. Har leafde foar de dingen dy’t it libben moai meitsje hat se oan ús trochjûn.

Us leave mem, beppe en oerbeppe …., sûnt 8 jannewaris 1955 widdo fan …., is ynsliept. Har leafde foar de dingen dy’t it libben moai meitsje hat se oan ús trochjûn.

Joukje de Jong 9 november 2016

Us leave mem, beppe en oerbeppe …., sûnt 8 jannewaris 1955 widdo fan …., is ynsliept. Har leafde foar de dingen dy’t it libben moai meitsje hat se oan ús trochjûn.