heit&mem

Us leave

Us leave

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Neat yn it libben
sil wer itselde wêze.
Want ús leave…
is der net mear.