heit&mem

Ús leafde

Ús leafde

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Ús leafde
libbet
yn dy.
Libje!
dyn libben
yn leafde
eltse dei
op ‘e nij.