heit&mem

Us leafde

Us leafde

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Us leafde
libbet
yn dy.
Libje
dyn libben
yn leafde
eltse dei
op ’e nij.