heit&mem

Us leafde

Us leafde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Ús leafde
libbet
yn dy.
Libje!
dyn libben
yn leafde
eltse dei
op ‘e nij.