heit&mem

Us leaf famke is der net mear. …. wie yn de bloei fan har libben. 18 jier is sy wurden.

Us leaf famke is der net mear. …. wie yn de bloei fan har libben. 18 jier is sy wurden.

Joukje de Jong 11 november 2016

Us leaf famke is der net mear. …. wie yn de bloei fan har libben. 18 jier is sy wurden.