heit&mem

Us fiifde berntsje, lyts en sûn

Us fiifde berntsje, lyts en sûn

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Us fiifde berntsje, lyts en sûn.
In grut wûnder troch God oan ús jûn.
Kostber libben troch Him boud,
oan ús soargen tabetroud.
Hâld him/har yn Jo hân o Hear,
lit him/har libje ta Jo ear.