heit&mem

Unyk

Unyk

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Leaf lyts famke / jonkje,
sa eigen en unyk.
Wy binne sa bliid mei dy,
wat makkesto ús ryk!