heit&mem

Unsichtbere rêchsek

Unsichtbere rêchsek

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Alle minsken nimme yn ’t libben
in ûnsichtbere rêchsek mei.
Dêr yn ferburgen de moaie dingen
en de triennen.
Meastentiids is er wol te dragen
en is er suver licht,
mar somtiden swier fan stiennen en
kin er net mear ticht.