heit&mem

Underweis

Underweis

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Underweis nei moarn
droegen troch de wyn
op lytse teare wjukken
eltse dei in stikje fierder
eltse oere
in stil momint
oant de jûn fallen is
en de moarn
net mear komt…