heit&mem

Twa lytse fuotsjes

Twa lytse fuotsjes

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Twa lytse fuotsjes
dy fuotballen omraak.
Twa lytse hantsjes
dy klapten withoefaak.
Wat wiest in droktemakker
dyn mem dy waard hast sljocht,
ús eigen lytse …
einlings kaamst foar ’t ljocht!