heit&mem

Tusken de stjerkes

Tusken de stjerkes

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

No’tsto heger bist
as de blauwe loften
en no’tsto earne bist
tusken de stjerkes fan goud,
wit dat wy dy nea ferjitte
en dat de wrâld om dy jout.