heit&mem

Tsjerke heart by toer

Tsjerke heart by toer

Sietske Zwart 15 december 2014

Tsjerke heart by toer
De pleats heart by de boer
De slachter hat in slachterij
De bakker bakt der broadsjes by
Bôle heart by sjem
En …… heart by mem