heit&mem

Triennen fol leafde

Triennen fol leafde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Leaf lyts jonkje/famke,
sa bliid datsto der bist.
Triennen fol leafde
dy’tsto noch net begripe kinst