heit&mem

Triennen en leechte… Mar leafde en waarmte hawwe wy ek field, ús jûn troch in kaart, brief, tillefoantsje of troch der gewoan foar ús te wêzen nei it ferstjerren fan myn fantastyske frou en ús leave, soarchsume mem …. Mei’t it ûnmooglik is om elkenien dêr persoanlik foar te tankjen, betsjûgje wy op dizze wize ús oprjochte tank.

Triennen en leechte… Mar leafde en waarmte hawwe wy ek field, ús jûn troch in kaart, brief, tillefoantsje of troch der gewoan foar ús te wêzen nei it ferstjerren fan myn fantastyske frou en ús leave, soarchsume mem …. Mei’t it ûnmooglik is om elkenien dêr persoanlik foar te tankjen, betsjûgje wy op dizze wize ús oprjochte tank.

Joukje de Jong 9 november 2016

Triennen en leechte…
Mar leafde en waarmte hawwe wy ek field, ús jûn troch in kaart, brief, tillefoantsje of troch der gewoan foar ús te wêzen nei it ferstjerren fan myn fantastyske frou en ús leave, soarchsume mem …. Mei’t it ûnmooglik is om elkenien dêr persoanlik foar te tankjen, betsjûgje wy op dizze wize ús oprjochte tank.