heit&mem

Treast

Treast

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Oan dea en ûndergong is treast ferbûn,
want neat wurdt wei, de ierde hâldt sêft
’t ûnthjit yn fan nij libben en krêft.