heit&mem

Tige tank leave minsken, foar alle stipe dy’t ús kant op kaam en foar jimme meilibjen nei it hommels ferstjerren fan …. It jout ús de krêft om de ferpletterjende wurklikheid te wjerstean.

Tige tank leave minsken, foar alle stipe dy’t ús kant op kaam en foar jimme meilibjen nei it hommels ferstjerren fan …. It jout ús de krêft om de ferpletterjende wurklikheid te wjerstean.

Joukje de Jong 9 november 2016

Tige tank leave minsken, foar alle stipe dy’t ús kant op kaam en foar jimme meilibjen nei it hommels ferstjerren fan …. It jout ús de krêft om de ferpletterjende werklikheid te wjerstean.