heit&mem

Hannen

Hannen

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Der sille hannen wêze
dy’t dy drage
en earms
dêrst feilich yn bist
en minsken
dy’t sûnder freegjen
sizze datst
wolkom bist.