heit&mem

Tefreden lykje, in skriele gunst

Tefreden lykje, in skriele gunst

Sietske Zwart 15 december 2014

Tefreden lykje, in skriele gunst
tefreden wêze, in grutte keunst
tefreden wurde, in grut berik
tefreden bliuwe, in masterstik