heit&mem

Tanke wol foar de treastende wurden, sprutsen of skreaun, foar alle bliken fan meilibjen. It wie foar ús in grutte stipe nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en beppe ….

Tanke wol foar de treastende wurden, sprutsen of skreaun, foar alle bliken fan meilibjen. It wie foar ús in grutte stipe nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en beppe ….

Joukje de Jong 9 november 2016

Tanke wol
foar de treastende wurden, sprutsen of skreaun, foar alle bliken fan meilibjen. It wie foar ús in grutte stipe nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en beppe ….