heit&mem

Tankber sizze wy dyn namme,

Tankber sizze wy dyn namme,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Tankber sizze wy dyn namme,
swijend foar de heimenis.
Op ’e nij meie wy belibje
it geheim dat libben is.