heit&mem

Tankber sizze wy dyn namme,

Tankber sizze wy dyn namme,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Tankber sizze wy dyn namme,
swijdend foar it geheimenis.
Op ‘e nije mei wy belibje,
it geheim dat libben is.