heit&mem

Tankber dat wy him sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, pake en oerpake

Tankber dat wy him sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, pake en oerpake

Joukje de Jong 9 november 2016

Tankber dat wy him sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, pake en oerpake