heit&mem

Tankber

Tankber

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Tankber sizze wy dyn namme,
swijend foar de heimenis.
Op ’e nij meie wy belibje
it geheim dat libben is.