heit&mem

Tankber

Tankber

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Tankber sizze wy dyn namme,
swijdend foar it geheimenis.
Op ‘e nije mei wy belibje,
it geheim dat libben is.