heit&mem

Ta nij libben útgroeid

Ta nij libben útgroeid

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Ta nij libben útgroeid
út leafde foar elkoar

Do lytse blom
noch yn ’e knop

Mar yn dy lizze besletten
de aldermoaiste kleuren

Want bewoartele bisto yn Gods tún
en meist troch ús leafde en soarch
iepengean en bloeie
en strielje fan gelok