heit&mem

Ta nij libben útgroeit

Ta nij libben útgroeit

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Ta nij libben útgroeit
út leafde foar elkoar

Do lytse blom
noch yn’e knop

Mar yn dy leit besletten
de alder moaiste kleuren

Want bewoartele bist do yn Gods tún
en meist do troch ús leafde en soarch
iepen gean en bloeie
en strielje fan gelok