heit&mem

Syn noed giet oer de lytse mosk,

Syn noed giet oer de lytse mosk,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Syn noed giet oer de lytse mosk,
de fûgeltsjes yn fjild en bosk.
It gers de blomkes op it lân,
it komt alles fan Syn hertehân