heit&mem

Syn ierdske flam is dôve. God hat opnommen yn Syn ivich ljocht ús leave heit en pake

Syn ierdske flam is dôve. God hat opnommen yn Syn ivich ljocht ús leave heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Syn ierdske flam is dôve. God hat opnommen yn Syn ivich ljocht ús leave heit en pake