heit&mem

Syn hannen hawwe Nynke makke

Syn hannen hawwe Nynke makke

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Syn hannen hawwe Nynke makke
fanút in foarmleas bestean.
Hoe wûnderlik binne Jo wurken,
Hear, wol ek fierder mei har gean.