heit&mem

Syn hannen ha dy makke

Syn hannen ha dy makke

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Syn hannen ha dy makke
en Hy seach hoesto groeidest
Fol spanning ha wy op dy wachte
in ûnbegryplik wûnder…