heit&mem

Swarte kat, skilige knyn

Swarte kat, skilige knyn

Dieuwke van der Meer 9 februari 2015

Swarte kat, skilige knyn
bern, de datum stiet deryn.

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)