heit&mem

Sudewyntsje westewyn

Sudewyntsje westewyn

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Sudewyntsje westewyn
sjoch, de datum stiet deryn.

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)